Všeobecné podmínky

• Využívání služeb portálu HledamInvestora.biz je podmíněno bezvýhradným souhlasem uživatele s těmito Všeobecnými podmínkami.

• Inzertní portál HledamInvestora.biz je určen zejména pro zveřejňování uživatelských inzerátů (poptávek / nabídek) formou občanské a firemní inzerce za předpokladu respektování těchto pravidel.

• Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za obsah, kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

• Využívání základních služeb inzertního portálu je bezplatné (registrace inzerenta, podání základního inzerátu, zobrazení kontaktu na placený inzerát, ...).

• Pro přidání inzerátu je třeba ověření uživatele (inzerenta) prostřednictvím SMS. Ověření je bezplatné.

• Doplňkové služby jsou zpoplatněny ve smyslu ceníku a jsou dostatečně označeny pro uživatele (podání inzerátu Deluxe, Business).

Uživatelé mají možnost zakoupit si tzv. kredit, který slouží jako předplatné a mohou tak zároveň získat výhodnější ceny za využívání doplňkových služeb.

• Registrace uživatelů (inzerentů) je nepovinná, inzerentům ale poskytuje rozšířené možnosti při správě svých inzerátů. Registrovaní, ale i neregistrovaní inzerenti jsou povinni uvést platnou emailovou adresu, případně další údaje, které nemají charakter osobních údajů ve smyslu Zákona č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů, a které jsou nutné pro zařazení inzerátu do příslušné kategorie.

• Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za obsah inzerátů a příspěvků uživatelů. Provozovatel neodpovídá ani za případné porušování autorských práv (text, značka, obrázek, a jiné), práv duševního vlastnictví ani jiných práv prostřednictvím inzerátů, příspěvků na internetových stránkách.

 

Uživatel internetové stránky souhlasí a zavazuje se, že:

Nebude v inzerátech, příspěvcích zveřejňovat žádný obsah chráněný autorským zákonem nebo jinými právními předpisy chránícími práva duševního vlastnictví a jiná práva, bez předchozího souhlasu vlastníka / držitele práv chráněných těmito předpisy,

Bude respektovat autorská práva, práva duševního vlastnictví a jiná práva ostatních, a nebude v inzerátech, příspěvcích zveřejňovat žádný obsah v rozporu s autorským zákonem nebo jinými právními předpisy chránícími práva duševního vlastnictví a jiná práva,

• Nebude odstraňovat informace o autorských právech, ochranných známkách nebo o jiných právech obsažené na internetových stránkách,

• Nebude v inzerátech a příspěvcích zveřejňovat žádný obsah v rozporu s platným právem.

• Zároveň uživatel prohlašuje, že je jediným/ou autorem/kou díla resp. jiného obsahu příspěvku (inzerátu) chráněného autorským zákonem a platným právem nebo že si od autora/autorů díla získal/a oprávnění (licenci) k užití díla v rozsahu dle těchto Pravidel, včetně práva poskytnout Provozovateli sublicenci; a že v tomto díle resp. jiném obsahu příspěvku (inzerátu) nebyly žádným způsobem použity díla nebo jiná práva ostatních ani jejich části, a že Provozovateli a ani ostatním nevznikne zveřejňováním díla nebo jiného obsahu příspěvku Uživatele na webových stránkách Provozovatele újma ani škoda a pro případ, že se tak stane, zavazuje se Uživatel takovou újmu a škodu v plné výši uhradit ve prospěch toho, komu vznikla.

• Provozovatel inzertního portálu HledamInvestora.biz (dále jen Provozovatel) si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, případně inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami HledamInvestora.biz nebo dobrými mravy. Zároveň si vyhrazuje právo omezit, nebo zabránit přístup uživatelů, kteří tyto podmínky porušují.

Inzeráty mohou být vkládány pouze do relevantních kategorií, odpovídajících jejich obsahu. Pokud inzerát splňuje podmínky pro zařazení do více kategorií, je možné jej zařadit maximálně do dvou kategorii které nejvíce vystihují jeho podstatu.

• Uživatel může podávat neomezený počet inzerátů. Každý inzerát lze zveřejnit pouze jednou, duplicitní inzeráty s totožným obsahem budou bez předchozího upozornění odstraněny.

• Provozovatel může na základě vlastního uvážení omezit počet podávaných inzerátů do jedné kategorie. Není dovoleno vkládat do nadpisu nebo inzerovat služby shodného obsahu, jako je HledamInvestora.biz. Inzeráty porušující toto pravidlo budou bez předchozího upozornění odstraněny.

• Podaný inzerát jakož i každá úprava již zveřejněného inzerátu inzerentem prochází redakční kontrolou. HledamInvestora.biz zajistí kontrolu inzerátu co nejdříve a v případě, že vyhovuje podmínkám inzerce, bude zveřejněn.

• V inzerátech je možné uvádět kontaktní údaje inzerenta pouze v na to vyhrazených prostorech. Není povoleno uvádět kontaktu inzerenta v nadpisu inzerátu, popisu inzerátu, přiložených fotografiích k inzerátu či jiných na to neuvedených prostorách. Tyto údaje budou z inzerátu vymazány resp. uvedené v na to vyhrazených místech.

• Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné kategorie s ohledem na text inzerátu nebo inzerát budí dojem, že uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám HledamInvestora.biz.

• Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 60 dnů. Po této lhůtě budeme kontaktovat uživatele s možností prodloužení platnosti inzerátu za předpokladu jeho aktuálnoesti. V případě, že uživatel nevyužije možnost prodloužení platnosti iznzeátu, inzerát bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které uživatel při zadávání uvedl. Při vymazání bude uživateli zaslán e-mail o odstranění inzerátu.

• Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb HledamInvestora.biz ani za způsob jakým služby využívají. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb HledamInvestora.biz uživateli či třetími osobami.

• Uživatel si je vědom, že používá inzertní portál HledamInvestora.biz na vlastní odpovědnost a vlastní riziko.

• V případě porušení právních norem, Provozovatel poskytne součinnost a všechny dostupné informace o uživateli oprávněným orgánům.

• Pokud není stanoveno jinak, Provozovatel nemá žádné povinnosti vůči uživateli.

• Provozovatel neručí za nepřetržitou funkčnost HledamInvestora.biz, jeho bezchybnou činnost a zabezpečení. Zároveň má právo odstavit inzertní portál HledamInvestora.biz bez jakéhokoliv upozornění a uvedení důvodu.

• Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být uživateli způsobena v souvislosti s používáním služeb na inzertním portálu HledamInvestora.biz jakož i způsobených jeho nefunkčností, chybovostí, nezabezpečeností, činností uživatelů či z jiných důvodů.

• Provozovatel může používat obsah inzerátu jakož i informace o uživateli, které zveřejní na inzertní stránce přímo uživatel (kontaktní údaje v inzerátu a pod.), Podle svého vlastního uvážení.

• Uživatel výslovně souhlasí s tím, že Provozovatel je mu oprávněn ve smyslu § 65, Zákona 610/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zasílat za účelem přímého marketingu informační, reklamní e-mailové a faksimile zprávy, včetně krátkých zpráv. Uživatel má právo (e-mailem) požádat Provozovatele o zrušení zasílání těchto marketingových, informačních, reklamních e-mailových a faksimilných zpráv. Provozovatel si vyhrazuje právo zasílat marketingové a jiné uvedené zprávy za účelem vytváření statistik o uživatelích jako celku, při různých cílených vlastních reklamních kampaních Provozovatele, při organizování soutěží pro uživatele a při cílení reklamních kampaní třetích stran.

• Provozovatel nepřebírá žádné záruky za původ, kvalitu, dodání, odebrání, zaplacení a použitelnost nabízených věcí uživatelů.

• Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky a pravidla inzerce kdykoliv změnit. Toto ustanovení se vztahuje i na informace o placených službách.

• V případě změny cen placených služeb, tato změna nemá vliv na již uhrazené placené služby, které budou zveřejněny po celou dobu, na kterou byly zaplaceny podle původního ceníku.

• Provozovatel má právo rozhodnout o ukončení provozu inzertního portálu HledamInvestora.biz.

 

Inzeráty, které nebudou zveřejněny

Inzeráty, které nebudou zveřejněny a nevyhovují našim podmínkám

 

Vkládání kontaktních údajů do inzerátů

V inzerátech je možné uvádět kontaktní údaje inzerenta pouze v na to vyhrazených prostorech. Není povoleno uvádět kontaktu inzerenta (telefon, e-mail, www stránku, resp. jiné přímé či nepřímé údaje) v nadpisu inzerátu, popisu inzerátu, přiložených obrázcích či jiných na to neuvedených prostorách. Tyto údaje budou z inzerátu vymazány, překryté resp. uvedené v na to vyhrazených místech. Při opakovaném porušení nebudou zveřejněna žádná další inzeráty inzerenta.

Uživatel vyjadřuje Souhlas s uvedenými všeobecnými podmínkami a souhlas se Zásady ochrany osobních údajů v registrací nebo přidání inzerátu.


 Využívání služeb portálu HledamInvestora.biz je podmíněno bezvýhradným souhlasem uživatele s těmito Všeobecnými podmínkami.