Živnostník za počítačomZdroj: Unsplash

Zdravotné a sociálne odvody patria k súčasti podnikania. Jedno je isté - je povinné ich platiť a každým rokom sú vyššie. V tomto článku sa pozrieme na to, ako sa počíta zdravotné a sociálne poistenie pre živnostníka a kto všetko je povinný ich platiť od 1.7.2020.


Zdravotné poistenie Živnostníka


Podnikatelia, ktorí si v roku 2020 založia živnosť a nie sú študentmi alebo poistencami štátu, platia preddavky na zdravotné poistenie určené z minimálneho vymeriavacieho základu. Tie sú stanovené vo výške 14 % z minimálneho vymeriavacieho základu, čo predstavuje 70,91 eur mesačne. Ak je živnostník zdravotne postihnutý, platí polovičnú sumu, t.j. 35,45 eur.

Čo sa týka živnostníkov, ktorí podnikajú viac ako 1 rok, ich konkrétna výška odvodov je im oznámená cez ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2019. To je dostupné do 30. septembra daného roka.
 

Sociálne poistenie ŽivnOSTNÍKA


Minimálna výška odvodov pre rok 2020 je stanovená na 167,89 eur mesačne. Stanovená výška odvodov však môže byť aj vyššia. Počíta sa na základe vymeriavacieho základu z daňového priznania, a to nasledovne:

a) ak je vymeriavací základ nižší, alebo rovnaký ako 506,50 eur, živnostník bude platiť minimálne mesačné odvody v hodnote 167,89 eur,
b) ak je vymeriavací základ vyšší ako 506,50 eur a zároveň nižší ako 7091,00 eur, živnostník bude povinný platiť odvody vo výške 33,15 % z vymeriavacieho základu,
c) ak je vymeriavací základ vyšší ako 7091,00 eur, živnostník bude povinný platiť maximálne mesačné odvody 2350,66 eur.


Ak je živnostník zároveň poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo dovŕšil dôchodkový vek, výška odvodov je nižšia, nakoľko nemusí platiť invalidné poistenie vo výške 6 % z vymeriavacieho základu.


Minimálne sociálne odvody do sociálnej poisťovne sa počítajú na základe priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok 2018. Tá bola vo výške 1013 eur v hrubom. Polovica tejto sumy sa vynásobí dvanástimi (0,5 x 507 eur), čím dostaneme sumu 6078 eur. Živnostníci, ktorých príjem prekročil hranicu 6078 eur, majú povinnosť od 2020 platiť odvody do sociálnej poisťovne. Nie je to však od januára, ale neskôr, v závislosti od toho kedy podali daňové priznanie.


Obdobie začiatku platenia sociálneho poistenia

V dôsledku pandémie koronavírusu sa zmenilo obdobie, od ktorého je povinné platiť sociálne odvody. Po starom, ako v predchádzajúcich rokoch, platila povinnosť platiť odvody pre živnostníkov, ktorí podali daňové priznanie za minulý rok do 31. marca, od 1. júla. Poprípade, ak živnostník požiadal o odklad daňového priznania do 30. septembra, začal platiť od 1. októbra. Musí platiť zároveň podmienka prekročenia príjmu za rok 2019 nad 6078 eur.


Čo ak živnostník nepodal daňové priznanie do 31.3.2020

Pre živnostníkov, ktorí nepodali daňové priznanie do 31.3.2020 a taktiež si nepodali odklad daňového priznania, platí nasledovné:


a) vzniká im povinnosť platiť sociálne poistenie od 1. dňa tretieho kalendárneho mesiaca. Ten nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania,
b) zaniká im povinnosť platiť sociálne odvody od posledného dňa 2. kalendárneho mesiaca, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania.


Táto lehota na podanie daňového priznania je lehota podľa  § 21 zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom skončila pandémia.


Tabuľkový prehľad zdravotných a sociálnych odvodov PRE ŽIVNOSTNÍKOV za rok 2020

Rôzne typy živnostníkov

Minimálne mesačné zdravotné odvody

Minimálne mesačné sociálne odvody

Živnostník, ktorý si založil živnosť v roku 2020

70,91 eur

 -

Živnostník, ktorý podniká od roku 2019 a zároveň prekročil v roku 2019 príjem 6078 eur

70,91 eur

167,89 eur

Živnostník, ktorý podniká od roku 2019 a zároveň neprekročil v roku 2019 príjem 6078 eur

70,91 eur

 -