záber na ľudí, ktorí podpisujú zmluvuZdroj:

Od 1.1.2017 existuje na Slovensku nový typ obchodnej spoločnosti, nazvaná jednoeurová akciová spoločnosť. Atraktívna je najmä jednoduchým založením, kedy stačí na základné imanie jedno euro. Nie je to však také jednoduché, a preto sa v článku pozrieme na proces založenia spolu s výhodami a nevýhodami.

O jednoeurovej firme, ktorá má rýchle, jednoduché a lacné založenie s nezväzujúcim riadením sa špekulovalo už od roku 2010. Po niekoľkých rokoch na základe požiadaviek startupov, začínajúcich technologických firiem prišla vláda s novým nápadom, a to založiť akciovú spoločnosť s minimálnym základným imaním 1 euro. Vo svojej podstate ide o zjednodušenú akciovku, ktorá nemá toľko administratívy ako klasická akciová spoločnosť. No aj tu je potrebné splniť niekoľko úkonov, ktoré sa začínajúcim podnikateľom nemusia zdať jednoduché ani lacné.


Výhody j.s.a.


Prvou veľkou výhodou je možnosť stanoviť aké práva a povinnosti sú s akciami spoločnosti spojené. Jednoduchá akciovka môže emitovať základné kmeňové akcie a akcie s osobitnými právami, špecifikované v stanovách spoločnosti. Nie sú žiadne obmedzenia na práva, ktoré sa s akciami spájajú a zakladatelia môžu na niektoré akcie stanoviť väčší podiel na zisku alebo prednostné hlasovacie práva.

Taktiež môže byť obmedzená či zakázaná prevoditeľnosť akcií. Rozhodujú o tom zakladatelia. Tieto podmienky sa zapisujú do evidencie emisií vedenej Národným centrálnym depozitárom cenných papierov. Pri klasickej s.r.o. sa v závislosti od podiela prisudzujú práva na rozhodovaní a podiely na zisku.

 

Nevýhody j.s.a.


Pri prvom určení a druhu akcií je však potrebné vedieť, že čím väčší počet a druhov akcií rastie, tým je väčšie riziko, že sa rozhodovanie rozdelí medzi príliš veľa osôb a celý proces bude komplikovaný. Zakladateľ má právomoc obmedziť prevoditeľnosť akcií a získať väčšiu kontrolu, čo však môže odradiť potenciálnych investorov, ktorí sú pri zakladaní j.s.a. dôležití.

Jednoduchá akciovka nemusí mať taktiež dozornú radu. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom a najvyšším orgánom je valné zhromaždenie, ktoré sa skladá z akcionárov. Na rozdiel od ďalších foriem spoločností si jednoduchá spoločnosť na akcie môže v stanovách určiť dôvody vlastného zrušenia bez toho, aby to zvážili zakladatelia. Ako dôvod môže byť použitý slabý výsledok hospodárenia.

Zoznam akcionárov je verejne dostupný, kedy všetky akcie musia byť zaknihované a uvedené na meno akcionárov. Nie všetci akcionári však chcú byť verejne uvedení. Navyše, všetci akcionári musia mať vytvorené vlastné účty u depozitára, na ktorom sú evidované všetky akcie, pričom to nie je zadarmo.

 

Ako sa zakladá jednoduchá akciová spoločnosť


Jednoduchá spoločnosť na akcie môže byť založená jednou alebo viacerými fyzickými a právnickými osobami.

Zakladateľská zmluva alebo listina musí mať formu notárskej zápisnice, nestačí iba overený podpis zakladateľa. Musí taktiež obsahovať stanovy spoločnosti. Náklady sa pohybujú v závislosti od výšky základného imania, počtu strán a náročnosti. V priemere stojí okolo 150 eur.

Následne je potrebné získanie živnostenského oprávnenia na základe predmetu činnosti. Vydanie voľnej živnosti je v elektronickej podobe cez portál Slovensko.sk zadarmo, pri fyzickom požiadaní sa platí za každú voľnú živnosť 5 eur.


Jednoduchá akciová spoločnosť vzniká zápisom do obchodného registra, ku ktorému sa dokladajú potrebné dokumenty. Medzi nich patrí:

- zakladateľský dokument,
- stanovy,
- prehlásenie správcu vkladu
- súhlas s umiestnením sídla,
- oprávnenie k podnikaniu,
- určenie štatutárneho orgánu.


Pri fyzickom podaní je poplatok 300 eur, v elektronickej podobe zas 150 eur. Doteraz bol proces založenia rovnaký ako pri klasickej spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.).


Jednoduchá akciovka má však povinnosť emitovať akcie v elektronicky evidovanej podobe. V listinnej podobe nemôže. S týmto súvisia ďalšie povinnosti a poplatky.

Každá akcia musí mať pridelené svoje ISIN číslo, pre ktoré je potrebné podať žiadosť o pridelenie identifikačného kód emisie cennných papierov, adresovanú pre Národný centrálny depozitár cenných papierov SR. Ku žiadosti sa prikladá výpis z obchodného registra, ktorý nemôže byť starší ako 3 mesiace. Poplatok za tento úkon je 130 eur bez DPH.

S Národným centrálnym depozitárom cenných papierov je potrebné uzatvoriť zmluvu o vedení evidencie emisie zaknihovaných cenných papierov a taktiež dodatok k zmluve o vedení evidencie emisie zaknihovaných cenných papierov, čo je registrácia emisie jednoduchej akciovej spoločnosti. Cena za tento úkon je 150 eur bez DPH.

Poslednou úlohou je zadať príkaz na vydanie zaknihovaného cenného papiera, na základe ktorého Národný centrálny depozitár cenných papierov zapíše konkrétnu akciu na účet majiteľov - akcionárov. Každý akcionár musí mať povinne vytvorený vlastný účet, na ktorom sú akcie evidované. Údaje všetkých akcionárov, ako sú konkrétne vlastnené akcie sú dostupné vo verejnom registri. Za tento úkon je poplatok 2 eur bez DPH na jeden účet akcionára, pričom sa neberie do úvahy počet zapisovaných akcií.

Celkové náklady vynaložené na založenie j.s.a. sú minimálne vo výške 600 eur. K tomu sa zapisuje overovanie podpisov, vydanie výpisu z lista vlastníctva a ďalšie údaje. Oproti tomu sú náklady na s.r.o. napr. vo výške 200 eur.

 

Môže sa j.s.a. zmeniť na a.s. alebo s.r.o.?


V prípade záujmu je možné zmeniť jednoduchú akciovku na plnohodnotnú akciovú spoločnosť. Na s.r.o. však nie. Opačne to už však nefunguje - žiadnu spoločnosť nie je možné zmeniť na jednoduchú spoločnosť na akcie.

 

1 eurové základné imanie a riziko krízy


Základné imanie jednoduchej akciovky začína od 1 eura, ktoré sa môže rozdeliť na ľubovoľný počet akcií, z ktorých má každá minimálna hodnotu 1 cent. Oproti bežnej akciovej spoločnosti je potrebné mať základné imanie spoločnosti splatené už pri vzniku, kvôli čomu je vylúčené zvyšovanie základného imania upisovaním akcií.

Treba si preto dávať pozor na nízke základné imanie, ktoré môže dostať spoločnosť do problémov v rámci povinností spojených so spoločnosťou v kríze. Nižšie základné imanie môžu viesť k úpadku spoločnosti v začiatočnej fáze, kedy bude štatutárny orgán povinný prehlásiť konkurz.

 

Pre koho je jednoduchá akciovka vhodná

 

Tento typ spoločnosti bol vytvorený primárne pre startupy, čo sú rýchlo rastúce technologické spoločnosti, ktoré pre svoj rast využívajú kapitál od investorov. Jednoduchá akciovka umožňuje rýchly vstup a výstup investorov a vytvorenie akcií. Preto je vhodná pre skúsenejších podnikateľov, ktorí majú za sebou nejaký ten projekt a vyznajú sa vo svojom fachu. Začínajúci potenciálni podnikatelia by mali skôr siahnuť po s.r.o.