Zdroj: Ilustračná fotografia k článku o eurofondoch. Zdroj: pixabay.com

Eurofondy, financie z Európskej Únie, nezískavajú len veľké firmy, alebo verejný sektor. Dotáciu môžu získať živnostníci, ako aj malé a stredne veľké spoločnosti. Čerpanie eurofondov je jedna z výhod, ktorú môžeme ako členský štát Európskej únie využívať. Pozrime sa na to, ako sa môže aj malý živnostník zapojiť do možnosti získať eurofondy pre svoje podnikanie.

 

Prostredníctvom tejto možnosti sa zrealizovalo množstvo projektov, ktoré umožnili pokrok krajiny. Patrí k tomu napr. oprava škôl, nemocníc, pamiatok, verejných ciest a budov, postavenie diaľničných úsekov, modernizovanie železníc. No taktiež sa podporilo niekoľko potenciálnych projektov s podnikateľským zameraním. Aj preto ako krajina chceme, aby čerpanie eurofondov pokračovalo aj ďalej.

Ako fungujú eurofondy

Vysvetlime si, ako prebieha proces eurofondov, od vytvorenia po čerpanie.

1. Európska komisia sa so Slovenskom dohodne na prioritách financovania

Ako prvé sa dohodnú priority financovania na úrovni celej Európy na obdobie 7 rokov. Členská krajina si následne zvolí a rokuje o dohode s Európskou komisiou na prioritách financovania na národnej úrovni.

2. Európska komisia schváli operačné programy

Po národnej úrovni sa operačné programy schvaľujú Európskou komisiou. Na Slovensku je počas rokov 2014 až 2020 schválených 11 operačných programov.

3. Slovensko nastaví výberový proces projektov

Úrad vlády a jednotlivé ministerstvá majú povinnosť riadiť výberový proces projektov, ktoré sa predkladajú na základe výziev, ktoré vyhlásia riadiace orgány. Zvolia ich vybraní hodnotitelia podľa odsúhlasených kritérií. Európska komisia do výberu projektov na Slovensku nezasahuje. Výnimkou sú veľké projekty v hodnote nad 50 miliónov eur, ako napr. v doprave.

4. Podpísanie zmlúv

Po vyhodnotení projektov úspešní predkladatelia návrhov podpíšu zmluvy so slovenskými riadiacimi orgánmi. Následne príde na rad samotná realizácia projektov.

5. Zaplatenie realizovaných projektov

Európska komisia uhradí súhrnne žiadosti o platbu pre zrealizované projekty cez slovenské riadiace orgány.

 

Kto môže využiť eurofondy

Je veľa spoločností, ktoré sa môžu zapojiť do realizácie projektov, ktoré môžu byť podporené eurofondami. Dotácie môžu využiť nasledujúce subjekty:

 • malé a stredné spoločnosti,
 • veľké spoločnosti,
 • poľnohospodári a lesníci,
 • školy,
 • obce a mestá,
 • oblasť kultúry a kreativity.

 

Pre Slovensko bolo vyčlenených viac ako 15 miliárd eur v eurofondoch. Z toho bolo pre malé a stredné podniky vyčlenených 400 miliónov eur, ktoré sa môžu využiť na inovácie a zvýšenie svojej konkurencieschopnosti. Do tejto kategórie malých a stredných podnikov patria:

 • živnostníci,
 • mikro spoločnosti, do 9 zamestnancov,
 • malé spoločnosti do 49 zamestnancov,
 • stredné spoločnosti do 249 zamestnancov.

 

Tieto spoločnosti môžu využiť eurofondy v nasledujúcich odvetviach:

 • výskum a vývoj,
 • analýzy, plány a stratégie,
 • vzdelávacie aktivity,
 • poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo a lesníctvo,
 • vodné hospodárstvo a odpadové hospodárstvo,
 • energetická efektívnosť budov,
 • tvorba pracovných miest a zamestnanosť,
 • sociálne služy a zdravotníctvo.

 

Tri hlavné programy pre podporu podnikania

1. Program Horizont 2020

Tento program je určený hlavne ako nástroj na podporu výskumu a inovácie. Má vyčlenený rozpočet vo výške 78 miliárd eur. Dôraz je kladený na podporu malých a stredných podnikov, pričom je založený na excelentnej vede, vedúcom postavení priemyslu a spoločenských výzvach. Program je prístupný každej slovenskej spoločnosti bez ohľadu na odvetvie. Realizuje sa prostredníctvom dvojročných pracovných programov.

2. Finančná podpora vo forme štrukturálnych a investičných fondov

Ide o 5 štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Každý sa riadi jednotným súborom pravidiel. Ich cieľmi sú:

-    vytvoriť jasné prepojenie so stratégiou Európa 2020,
-    zlepšiť koordináciu,
-    zabezpečiť všetkým čo najpriamejší prístup k financiám,
-    zabezpečiť konzistentnú implementáciu.
-    
Každé pravidlo je uvedené v nariadení o spoločných ustanoveniach. Odpoveď na otázku, ako sa budú využívať tieto eurofondy je uvedená v partnerských dohodách medzi Európskou komisiou a jednotlivými členskými štátmi Európskej únie. Partnerské dohody sú stanovené plánmi vnútroštátnych orgánov. V nich sa vymedzujú strategické ciele a investičné priority každej krajiny.

3. Erasmus pre mladých podnikateľov

Tento program umožňuje mladým podnikateľom vycestovať do zahraničia a byť mentorovaný skúsenými podnikateľmi, ktorí riadia úspešné spoločnosti. Skúsený podnikateľ zdieľa pomocou mentoringu a každodenného poradenstva potrebné schopnosti s cieľom rozvíjať biznis mladého podnikateľa. Tento program je čiastočne financovaný Európskou úniou. Ide o príležitosť rozvíjať vedomosti, skúsenosti, networking a obchodné vzťahy.

 

Vytvorenie žiadosti a vyžadovaná príprava

Vytvoriť žiadosti o dotáciu a následná implementácia projektu je náročný proces z právneho, metodického a administratívneho hľadiska. Nie je teda prekvapením, že odradí veľa podnikateľov.

Zodpovedné orgány sa preto snažia proces neustále uľahčovať, či už je to znížením povinných príloh k žiadosti, poprípade výnimkami zo stanovených pravidiel. Niektorí podnikatelia taktiež využívajú služby iných spoločností, ktoré sa zameriavajú vypracovaním projektov a poskytujú k žiadostiam kompletné poradenstvo.

Žiadosti o dotácie z eurofondov sa registrujú na portáli www.itms2014.sk. Po vytvorení konta sa vo verejnej časti vyhľadávajú výzvy na granty s potrebnými informáciami, ktoré je potrebné naštudovať. Portál tiež poskytuje prehľad schválených a zrealizovaných projektov, ako aj neschválených. Ak sa prihlásite do notifikácii, budete získavať informácie o každom novom grante.

 
Postup žiadosti o eurofondy

Vypracovať projektový zámer

Na to, aby ste sa mohli zapojiť do možnosti čerpania eurofondov je dôležité, aby bol v súlade so strategickým zámerom vašej firmy. Projektový zámer musí mať definované jasne a merateľne nastavené ciele, ktoré sa môžu dosiahnuť pomocou aktivít projektu. Vodítkom pri hľadaní ideálneho grantu pre vaše podnikanie je premyslený a vypracovaný projektový zámer.

 
Nájsť správny grant

Na webovej stránke www.itms2014.sk sa nachádzajú všetky aktuálne výzvy, do ktorých sa dá zapojiť. Vyhľadávanie uľahčuje filter podľa vašich zvolených kritérii. Je potrebné si pozorne preštudovať materiály ku konkrétnej výzve. Špeciálne venujte pozornosť sekcii oprávnených žiadateľov a oprávnených žiadateľov. Tie sa musia zhodovať s vašim projektovým zámerom, a to či realizácia vášho projektu dospeje k naplneniu cieľa výzvy.

 
Vypracovať a podať žiadosť

Žiadosť o grant je možné podať po registrácii do systému. Uskutočňuje sa cez formulár, ktorý sa otvorí po kliknutí na danú ikonu na webovej stránke. Po vyplnení údajov sa formulár odošle na schválenie. Po úspešnom prihlásení sa dá napísať žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP). Táto žiadosť sa vypĺňa ako odozva na konkrétnu výzvu a je nutné postupovať podľa presných pokynov vyhlasovateľa výzvy. Každá výzva má uvedené podmienky, ktoré ako žiadateľ musíte splniť, aby ste mohli svoju žiadosť predložiť na schválenie. K žiadostiam sú uvedené aj kontaktné údaje, na ktorých je možné opýtať sa otázky súvisiace s daným grantom.

 

Žiadosť sa po prihlásení do systému ITMS2014+ vyplňuje elektronicky, kedy pod vybranou výzvou bude sprístupnený formulár žiadosti na vyplnenie.

Na čo prihliadať pri žiadosti

O dotáciu žiadajte iba v prípade, ak chcete dotáciu na určitý zámer a skutočne ho potrebujete zrealizovať. Nevymýšľajte si zámer len preto, že existuje možnosť čerpať zaujímavú dotáciu. Takisto sa posudzuje kvalita žiadateľa. Sem patrí faktor dobrej finančnej bonity, personálne kapacity, skúsenosti a taktiež žiadne nedoplatky pre iné finančné inštitúcie.

Pre čerpanie nenávratných finančných príspevkov potrebujete vlastné financie, čo obzvlášť platí pre súkromných žiadateľov, u ktorých sa dotácia preplác refundačne. Treba totiž pochopiť, že zámer sa najprv realizuje z vlastných zdrojov a následne je dotácia preplatená v konkrétnej výške.

Projekty sú vo často vyradené kvôli malej formálnej chybe, ktorú môže žiadateľ bez skúseností ľahko vykonať.

Ako dlho trvá realizácia projektu

Realizácia projektu závisí od konkrétnej výzvy, zvyčajne sú to 3 mesiace až 1 rok. Začať s projektom pred formálnym schválením býva zvykom u žiadateľov zo súkromného sektora za predpokladu, že pred začiatkom realizácie aktivít je ukončené verejné obstarávanie na predmet projektu v súlade so zákonom a pravidlami danej výzvy.

 

Najčastejšie chyby pri žiadosti o dotáciu:

1.    Malé formálne chyby, ako sú nedostatočné prílohy potrebné pre projekt.
2.    Neposkytnutie požadovaných príloh v požadovanej kvalite, alebo načas. Sú to hlavne prílohy, ktoré je potrebné získať od iných inštitúcií, ktoré je potrebné začať vybavovať v určitom časovom predstihu. Môže ísť o stavebné povolenia, potvrdenia o nedoplatkoch alebo stanoviská posudzovania vplyvov na životné prostredie.
3.    Zapájanie sa do výziev, na ktoré žiadatelia nemajú oprávnenie v dôsledku nedostatočného naštudovania podmienok v príručke, alebo ďalších súvisiacich materiálov.

V hre sú aj pôžičky

Okrem eurofondov je možné získať aj pôžičky so splátkou 1 až 10 rokov. Sú určené pre malé a stredné podniky a čerpajú sa z tzv. Junckerovho balíčka. Ide o investičný plán, ktorý vytvorila Európska komisia. O pôžičku môžu požiadať aj podnikatelia, ktorým bola žiadosť zamietnutá v banke. Je to tak príležitosť hlavne pre začínajúce a mladé podniky.


Ďalšie užitočné informácie

Jednou z priorít Európskej únie je podpora a rozvíjanie podnikania. To zahŕňa zdieľanie praktických informácií pre začínajúcich podnikateľov. Na internete sa nachádza množstvo zdrojov, ktoré majú podnikatelia k dispozícii. Sú to napr.:

-    Market Access Database,
-    Portál Vaša Európa pre podnikateľov,
-    Portál Európskej komisie - Malé a Stredné podniky.

 

Máte vhodný projekt? Zapojte sa

Ak si po prečítaní článku myslíte, že váš projekt má na to, aby získal dotácie z eurofondov, smelo do toho. Minimálne sa zaregistrujte na webstránke, prečítajte si zverejnené výzvy skúste porozmýšľať nad touto možnosťou financovania projektu. Nebude to jednoduché, no každá finančná podpora sa zíde.