Ilustratívna fotografia unsplashZdroj: Ilustratívna fotografia unsplash

Peniaze sú biznis a biznis sú peniaze. Financie sú dôležitým (no nie jediným) faktorom v podnikaní. Či už je to investor, ktorý sa obhliada po dobrej investícii, alebo majiteľ spoločnosti, ktorý hľadá vhodného investora, obaja sa pozerajú na čísla.

Na aké čísla a finančné ukazovatele sa však pozerajú? Tržby, náklady, bankové účty, pohľadávky, záväzky. Toto všetko sú čísla, ktoré vedú k jednému spoločnému cieľu: zaujať potenciálnych investorov. Ich kombináciou získavame finančné ukazovatele, ktoré majú skutočnú výpovednú hodnotu o tom, či sa oplatí do podniku investovať. V tomto článku nájdete 11 najpoužívanejších finančných ukazovateľov pri vyhodnocovaní investície.

 

Finančné ukazovatele pRE VYHoDNOTENIE investície

EBIT (zisk pred zdanením a úrokmi)

Ukazovateľ zisk pred zdanením (earnings before interest and taxes, ďalej EBIT) vyjadruje výsledok hospodárenia (zisk, alebo stratu) pred zdanením a úrokmi. Predstavuje ziskovosť firmy a označuje sa ako aj prevádzkový zisk. Vyjadruje ako sa firme darí generovať zisky zo svojej činnosti bez toho, aby sa brala do úvahy kapitálová štruktúra (náklady na kapitál) a daňové zaťaženie.

Vzorce na výpočet:

EBIT = Výnosy – prevádzkové náklady
EBIT = EBT (zisk pred zdanením) + nákladové úroky

 

EBT (zisk pred zdanením)

Ukazovateľ zisk pred zdanením (earnings before taxes) vyjadruje hospodársky výsledok pred odpočítaním dane z príjmov. Podobne, ako EBIT, slúži na vyjadrenie ziskovosti spoločnosti pred započítaním efektu dane. Používa sa pri spoločnostiach, ktoré operujú vo viacerých krajinách, kedy má každá krajina vlastnú sadzbu dane z príjmov.

Vzorec na výpočet:

EBT = EAT (zisk po zdanení) + daň z príjmov za bežnú činnosť + daň z príjmu za mimoriadnu činnosť

 

EAT (zisk po zdanení)

Ukazovateľ zisk po zdanení, alebo čistý zisk (earnings after taxes, ďalej EAT) vyjadruje hospodársky výsledok po odpočítaní dani z príjmov. Slúži pre investorov na rýchly prehľad o tom, ako je na tom finančná situácia firmy. Nie je vhodný na prehľad prevádzkovej činnosti, nakoľko zahŕňa nepeňažné odpisy a mimoriadne účtovné operácie (napr. predaj aktív).

Vzorec na výpočet:

EAT = EBT (zisk pred zdanením) - daň z príjmov za bežnú činnosť - daň z príjmu za mimoriadnu činnosť

 

EBITDA (zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi)

Ukazovateľ zisk po zdanení, úrokoch a odpisoch (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, ďalej EBITDA) meria výkonnosť firmy a slúži ako alternatíva k ukazovateľom výnosnosti, alebo čistého zisku. Používa sa na porovnanie firiem v odvetví, pretože odstraňuje vplyv finančných a kapitálových nákladov.

Vzorec na výpočet:

EBITDA = EBIT + odpisy

 

 

ROA (rentabilita aktív)

Ukazovateľ rentability aktív (return on assets, ďalej ROA) vyjadruje, aká časť zisku bola vytvorená z investovaného kapitálu, resp. celkových aktív. ROA poskytne investorovi údaj o efektívnosti manažmentu pri využívaní kapitálu získaného od majiteľov a veriteľov pri vytváraní zisku. Vyjadruje sa v %. Čím vyššie číslo, tým lepšie, pretože spoločnosť vytvára viac zisku pri rovnakej investícii.

Vzorce na výpočet:

ROA = EBIT/Aktíva

ROA = EAT Aktíva

ROA = EBIT x (1-t) /Aktíva, kde t = sadzba dane z príjmov

ROA = EAT + Úroky x (1 – t) /Aktíva

 

ROI (rentabilita investície)

Ukazovateľ rentability investície (return on investment, ďalej ROI) označuje celkový zisk z konkrétnej investície).

Vzorec na výpočet:

ROI = EBIT/(Celkové aktíva – Krátkodobé cudzie zdroje)

ROI = EAT (Celkové aktíva – Krátkodobé cudzie zdroje)

 

ROE (rentabilita vlastného kapitálu)

Ukazovateľ rentability vlastného kapitálu (return on equity, ďalej ROE) vyjadruje, koľko čistého zisku pripadá na každé investované euro.

Vzorec na výpočet:

ROI = EAT/vlastný kapitál

 

ROS (rentabilita tržieb)

Ukazovateľ rentability tržieb (return on sales, ďalej ROS) je podobný ako ROE, len s tým rozdielom, že vyjadruje koľko eur čistého zisku pripadá na každé euro tržieb.

Vzorec na výpočet:

ROS = EBIT/(Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb + Tržby z predaja tovaru)

ROS = EAT/(Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb + Tržby z predaja tovaru)

 

Cash flow (peňažný tok)

Cash flow vyjadruje rozdiel medzi peňažnými príjmami a peňažnými výdavkami za určité obdobie (mesiac, štvrťrok, polrok, rok). Vo výkaze sa uvádzajú iba skutočné toky hotovosti a vyjadruje stav peňažných prostriedkov na začiatku a na konci sledovaného obdobia. Na rozdiel od výsledku hospodárenia, kde sa pozerá na výnosy a náklady, výkaz cash flow sa sústredí na príjmy a výdavky.

Pozitívny cash flow vyjadruje, že spoločnosť navyšuje svoje obežné aktíva, je schopná reinvestovať, platiť náklady a splácať svoje dlhy. Aj ziskové spoločnosti môžu zbankrotovať, pokiaľ sa im nepodarí udržať dostatočnú likviditu.

Vzorec na výpočet:

1. Priama metóda:

Konečný stav cash flow = Počiatočný stav cash flow + príjmy - výdavky

 

2. Nepriama metóda:

Cash Flow =
Zisk
+ odpisy
+ ostatné náklady, ktoré nie sú v danom období výdavkom
+ príjmy, ktoré v danom období nebudú výnosmi
 – výnosy, ktoré v danom období nebudú príjmom
– výdavky, ktoré v danom období nebudú nákladmi

Užitočným ukazovateľom je taktiež voľný cash flow (free cash flow). Vyjadruje, koľko peňazí firme ostane na expanziu, alebo návrat akcionárom.

Vzorec na výpočet voľného cash flow:

Voľný cash flow = Operatívny cash flow – kapitálové výdaje - dividendy

 

Capex (kapitálové náklady)

Kapitálové náklady (capital expenditure) vyjadrujú peňažné prostriedky vynaložené na nákup kapitálových statkov. Môže ísť o majetok, stroje, ale aj informácie. Pre spoločnosť majú väčšiu hodnotu a preto majú charakter investície.

 

Working capital (pracovný kapitál)

Pracovný kapitál vyjadruje aktívne položky hotovostného cyklu, ako je finančný majetok, pohľadávky a zásoby). Vyjadruje pre spoločnosť likviditu, operačnú efektívnosť a krátkodobé finančné zdravie. Ak má spoločnosť významne pozitívny pracovný kapitál, má potenciál pre investíciu a rast. Naopak, pri negatívnom pracovnom kapitály má problém rásť a platiť svoje záväzky.

Vzorec na výpočet:

WC = Zásoby + pohľadávky + finančný majetok

 

Čísla nikdy neklamú

Peniaze sú kráľom, kráľovnou, esom, alebo jackom. Každá spoločnosť má vlastnú kombináciu, s ktorou sa musí na trhu naučiť hrať. Nech už je navonok akákoľvek, čísla nikdy neklamú. Vyššie uvedené finančné ukazovatele ukážu, ako je na tom firma v skutočnosti, a či sa pri nej oplatí vsadiť, alebo zložiť karty.