Zdroj: Pixabay

Dostali ste sa do bodu, kedy už máte nápad na založenie start-upu, máte vypracovaný podnikateľský plán a prezentáciu a ste v štádiu dohodnutého stretnutia s potenciálnym investorom? Rozmýšľate však nad tým, ako by ste ochránili váš nápad pri rokovaniach s investorom? Poradíme vám, aké právne kroky podniknúť.

Existuje viacero spôsobom ako môžete váš start-up projekt ochrániť. Na začiatku budete určite komunikovať s investorom, neskôr s ďalšími spolupracovníkmi, či dodávateľmi. Nie je vo vašich ľudských silách, aby ste mali všetky projektové časti pod kontrolou a preto si prečítajte, aké kroky podniknúť na začiatku vášho projektu.

Česká asociácia start-upov prestavila v septembri 2018 novinku - neverejnú úschovňu nápadov. Pomocou nej by malo byť možné ochrániť podnikateľský zámer pred jeho kopírovaním alebo proti krádeži. Tento register má slúžiť ako dôkazné bremeno pri súde a teda podobne, ako to funguje v prípade zmluvy o mlčanlivosti (NDA - Non-Disclosure Agreement).

Zmluva o mlčanlivosti

Aby bol investor ochotný poskytnúť požadovanú investíciu pre váš start-up, bude potrebné aby ste mu váš nápad predostreli. Uzatvoriť by ste s ním preto mali zmluvu o mlčanlivosti, ktorá investorovi zabráni poskytnuté informácie vynášať či inak zneužívať. Pýtate sa však,  kedy je ten správny čas informovať investora o zmluve o mlčanlivosti? V prvom rade by ste mu mali popísať váš projekt aspoň v hrubých obrysoch. Keď prejdete na detailnejšie informácie o vašom projekte, zo strategického hľadiska je to najvhodnejší čas na podpis zmluvy o mlčanlivosti.

Obsah zmluvy o mlčanlivosti:

1. Definícia projektu

2. Konkrétne vymedzenie dôverných informácií (technické informácie, obchodné alebo iné verejne nedostupné informácie)

3. Doba trvania mlčanlivosti

4. Osoby, ktorým môžu byť informácie poskytnuté

5. Zmluvné pokuty v prípade nedodržania zmluvy o mlčanlivosti

Licencia

Druhý typ zmluvy, ktorý by ste mali uzatvoriť s investorom je licenčná zmluva. Tá umožňuje tretej strane užívať predmet duševného vlastníctva, pričom naďalej zostanete jeho vlastníkom. V licenčnej zmluve by mal byť definovaný aj časový a teritoriálny rozsah licencie, spôsob užitia predmetu duševného vlastníctva a ustanovenia a či nadobúdateľ licencie je oprávnený licenciu poskytnúť ďalším osobám. Taktiež je tu možné dohodnúť sa na aký počet výrobkov sa licencia udeľuje.

Typy licencií:

Exkluzívna licencia (výhradná) - musí mať vždy písomnú podobu a jej nadobúdateľ má výlučné právo predmet priemyslového vlastníctva užívať Neexkluzívna licencia (nevýhradná) - vlastník práv môže poskytnúť licenciu viacerým nadobúdateľom

Vzory zmlúv

Vzory zmluvy o mlčanlivosti a licenčnú zmluvu si môžete stiahnuť zo stránky Národný portál pre transfer technológií. (ak chcete uviesť link: http://nptt.cvtisr.sk/sk/poskytovane-vzorove-materialy/dohody-zmluvy.html?page_id=539) Ide o vzorové materiály a teda v praxi je nevyhnutné prispôsobiť každú jednu zmluvu na reálnu situáciu. Vzory zmlúv je možné použiť na účely súvisiace s realizáciou transferu technológií na vedeckovýskumných inštitúciách SR.

Rada na záver

Pri komunikácii a rokovaniach s investorom sa snažte vždy uviesť, že ide o utajenú informáciu. Aj takýmto spôsobom si môžete chrániť svoje duševné vlastníctvo. Najlepšie však urobíte, keď mu informácie budete kúskovať a teda neprezradíte investorovi všetko na prvom stretnutí.