Zdroj: 123rf.com, Fázy vývoja firmy/projektu

Existencia firmy je časovo ohraničená začiatkom a ukončením podnikateľskej aktivity. Obdobie od vzniku až po zánik sa nazýva životným cyklom podniku. Životný cyklus môže byť dlhý alebo krátky. Fázy životného cyklu podniku: zakladanie a vznik (seed, startup), rast, stabilizácia, kríza a zánik. Životný cyklus podniku je obdobie od jeho vzniku až po jeho zánik. Tvorí ho niekoľko ohraničených fáz, pričom podnik (projekt) nemusí prejsť všetkými.


Fáza Seed

Jedná sa o rannú fázu životného cyklu firmy, kedy má podnikateľ iba základnú predstavu o svojom produkte a podnikateľskom zámere. Spravidla na úrovni výskumu a vývoja, do ktorého smeruje prevažná časť jeho finančných zdrojov.

Investori v tejto fáze financovania hovoria o „Seed financovaní“ počiatočnej fázy projektu, kedy firma/projekt vykazuje veľmi vysoké riziko a negeneruje zisk.

 

Fáza Spin-off

Spin-off firmy vznikajú odčlenením istej časti od materskej organizácie a stávajú sa nezávislým podnikom. Spin-out firma si so sebou obvykle z materskej organizácie berie duševné vlastníctvo, technológiu alebo existujúci výrobok/službu a transformuje ho do nových výrobkov. Najčastejšie sa jedná o malé firmy s vysokým rastovým a inovatívnym potenciálom. Podľa svojho pôvodu sa rozdeľujú na sponzorované, tzv. korporátne spin-off firmy a univerzitné spin-off firmy.

 

Fáza Start-up

Ide o už založenú alebo ešte len zakladanú spoločnosť, ktorá však ešte nezačala komerčný predaj svojich výrobkov alebo služieb a nemá žiadny zisk. Financovanie je spojené s komercializáciou produktu vyvinutého v predchádzajúcej fáze.

 

Fáza Počiatočného rastu

V tejto fáze už firma vyrába svoj produkt, má nastavené vzťahy so svojimi partnermi (obchodnými a finančnými) a vymedzené svoje vlastné miesto na trhu. Financovanie firmy je orientované najmä na zabezpečenia prevádzkového chodu firmy a pokrytie počiatočných investícií, ktoré firmu naštartovali po fáze start-up.

 

Fáza Expanzie

Rastová fáza životného cyklu už existujúcej firmy, ktorá pripravila nový produkt predstavujúci významnú zmenu v jej ponuke. Financovanie v tejto fáze smeruje do expanzie a rastu spoločnosti, je možné financovať rast výrobných kapacít, vývoj nového produktu / služby alebo prefinancovanie pracovného kapitálu.