ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI GLOBAL INVESTOR, s.r.o.

Vážení uživatelé, tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na vás uživatelů našich inzertních služeb provozovaných na našich - jednotlivých online webech. Provozujeme online webové stránky zaměřená na inzerci podnikatelských projektů a možností poskytování volného kapitálu www.hladaminvestora.sk a www.hledaminvestora.biz.

Plníme funkci prostředníka mezi stranou nabídky a stranou poptávky. Prostřednictvím vytvoření technologického zázemí a komunikačních prostředků zprostředkováváme vám uživatelům možnost nabízet jednotlivé kategorie projektů za účelem nalezení investora, na které je konkrétní portál zaměřený a možnost nabízet toto zboží dalším uživatelům. Zároveň umožňujeme na našich inzertních portálech inzerovat jednotlivé projekty i podnikatelům, jejichž předmětem podnikání je prodej zboží nebo zprostředkování prodeje zboží.

Kdo jsme?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a chráněny společností GLOBAL INVESTOR, s.r.o. se sídlem Ul. 1. května 19, Bratislava 841 07, IČ: 50 767 593, zapsanou v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 118144 / B. Z pohledu Zákona a Nařízení máme postavení provozovatele nebo i zprostředkovatele.

Jaké typy informací o vás shromažďujeme?

Informace, které o vás shromažďujeme, a způsob jejich využití závisí na tom, jakou naši konkrétní službu používáte u nás. V zásadě je možné informace, které o vás zpracováváme rozčlenit následovně:

• Informace, která nám předáváte v přímé souvislosti s konkrétní poskytovanou službou a to:

o informace, které poskytujete při používání inzertní služby (například fotografie, znění vašeho inzerátu) o informace poskytované při našich placených službách (platební informace, například číslo bankovního účtu nebo jiné finanční informace) o informace, které nám dáváte i jako nepřihlášený uživatel (například v rámci reakce na nabídku nebo navržení ceny k nabídce) o informace související s vašimi poptávkami řešenými naší zákaznickou podporou (např. stížnosti, reklamace, podněty, upozornění)

• Informace, které dostáváme od jiných zdrojů a to:

informace o vás od ostatních uživatelů - od jiných uživatelů můžeme o vás shromažďovat informace například tehdy, když se na nás obrátí kvůli vám, např. když nás upozorňují na určité vaše jednání nebo vás doporučují jako možných uživatelů našich služeb

• Informace získávané v souvislosti s používáním našich služeb a to:

o informace o vaší interakci s námi, například jakým způsobem byly využívány služby, způsob přihlášení, z jakého místa jste navštívili jednotlivé stránky a jak dlouho jste je používali, reakční časy, chyby stahování, způsob získání přístupu ke službám a ukončení jejich používání apod. o technické údaje používaných zařízení a nastavení, například IP adresa, nastavení prohlížeče, operační systém, platforma, cookies.;

Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Na to, abychom mohli vaše osobní údaje zpracovávat v souladu se zákonem, je třeba, abychom měli předem stanovený účel jejich zpracování. Níže uvádíme účely, pro které jsou vaše osobní údaje získávány a dále zpracovávány.

• Na správu účtu a poskytování našich služeb

Ve většině případů je právním důvodem, na jehož základě zpracováváme vaše osobní údaje plnění smlouvy o poskytnutí služby nebo smlouvy o zprostředkování služby. Prostřednictvím ověření vašeho jedinečného přihlašovacího jména a hesla můžete například přidávat vaše inzeráty a spravovat je.

• K plnění zákonných povinností

Zvláštní právní předpisy nám jako poskytovateli služeb mohou ukládat různé povinnosti, za účelem je nezbytné zpracování vašich osobních údajů. Například v souladu s Občanským zákoníkem a předpisy na úseku ochrany spotřebitele, zpracováváme vaše osobní údaje i za účelem vyřízení případných reklamací. Dalším příkladem, kdy účelem zpracování osobních údajů je plnění zákonných povinností je zákon o účetnictví, podle kterého jsme povinni uchovávat určité údaje k placeným službám po dobu stanovenou v tomto zákoně.

• Na zhodnocení, udržování a vylepšování našich služeb a vývoj nových služeb

Na základě vašich informací zajišťujeme, aby naše služby fungovaly tak, jak to od nich očekáváte, například sledujeme výpadky nebo odstraňujeme problémy, které nám nahlásíte. Pomocí vašich informací se také snažíme o inovaci našich služeb, například když na základě vašich podnětů zjistíme, potřebu zkvalitnění služby nebo zaznamenáme poptávka po nové službě nebo zhodnotíme potřebu vyšší ochrany uživatelů a podobně. Informace, které shromažďujeme v rámci stávajících služeb, nám pomáhají při vývoji nových služeb.

• Na komunikaci s vámi Vaše kontaktní údaje používáme pro zaslání našich oznámení souvisejících s vyřizováním objednávek a poskytováním služeb nebo když chceme reagovat na vaše oslovení, když se nás ptáte, co se děje s vaší objednávkou, chcete nám nahlásit např., že požadujete změnu vašich údajů ve vaší objednávce nebo uživatelském kontě. Také vaše kontaktní údaje a údaje o vašich nákupech zpracováváme v případě, že reklamujete naše služby. Pokud jste nám k tomu udělili souhlas, posíláme vám také na e-mail komerční informace o novinkách a aktuálních nabídkách, které by vás mohly zajímat.

• Na poskytování přizpůsobených služeb včetně obsahu a reklam

Na základě informací od vás jsme schopni při poskytování našich služeb zajistit to, aby vám byla poskytnuta služba šitá na "míru" vašim potřebám a preferencím. Poskytujeme vám přizpůsobený obsah, např. prostřednictvím zobrazování relevantních doporučení relevantních a pro vás zajímavých nabídek, o kterých předpokládáme, že by vás mohly oslovit a zaujmout, a jiných podobných opatření, které vám mají usnadnit využívání našich služeb a zlepšení vaší uživatelské zkušenosti při využívání našich služeb. Cílem zpracování vašich osobních údajů za tímto účelem je i zjednodušení využívání služeb naší společnosti, např. uložení vašich inzerátů nebo upřednostňovaných způsobů platby na účel budoucích plateb za naše služby nebo doporučení relevantních produktů. Informace, které shromažďujeme z vašich různých zařízení, (verze operačního systému, verzi aplikace a informace o hardwarovém vybavení zařízení), nám pomáhají poskytovat konzistentní služby ve všech vašich zařízeních.

• Na podporu bezpečnosti našich služeb, prevenci zneužití služeb a prošetření porušení našich podmínek

Záleží nám na tom, aby naše služby byly bezpečné. Za účelem prosazování bezpečnosti našich služeb zpracováváme vaše osobní údaje i v rámci prevence spamu, phishingu, obtěžování, zneužití vašich uživatelských účtů nebo jiných zakázaných činností.

V rámci tohoto účelu zpracování realizujeme náš závazek vůči vám zajistit ochranu našeho IT prostředí proti útokům a jiným zásahem, tak aby používání našich služeb bylo bezpečné. Dbáme na to, aby byly dodržovány podmínky poskytování našich služeb ze strany jiných uživatelů, a tak bylo zajištěno hodnotné a bezpečné používání služeb.

Jaký je právní základ zpracování vašich osobních údajů ve smyslu Zákona a Nařízení?

Zákonnost zpracování vašich osobních údajů je u nás odůvodněna následujícími právními základy:

• V převážné míře zpracováváme vaše osobní údaje, protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou jste akceptací našich podmínek použití, s námi uzavřeli. • Mezi další právní základy patří plnění našich zákonných povinností, vaše a naše oprávněné zájmy a váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, tento souhlas jste oprávněn kdykoliv odvolat.

Komu vaše osobní údaje poskytujeme nebo zpřístupňujeme?

Z hlediska Zákona máme postavení provozovatele, což znamená, že právě naše společnost vymezuje účel zpracování. V souvislosti s naší činností, mohou být vaše osobní údaje přenášeny nebo zpřístupňovány dalším subjektům, a to ať už v postavení samostatného provozovatele nebo zprostředkovatele. Vzhledem k tomu, že v rámci našich služeb umožňujeme pro naše klienty inzerovat na našich portálech, plníme roli zprostředkovatele ve smyslu Zákona.

Osobní údaje zveřejňujeme nebo zpřístupňujeme, za účelem možnosti kontaktování vás pokud inzerujete projekt a hledáte investora, společníka, resp. zájemce o váš projekt. Seznam příjemců: • Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States

• Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States Okruhy příjemců: Dodavatelé programátorských služeb. Osoby, kterým jsme povinni poskytnout vaše údaje na základě zákona, např. Slovenská obchodní inspekce, soudy, orgány činné v trestním řízení.

Jak dlouho budou vaše osobní údaje zpracovávány?

Zpracování vašich osobních údajů probíhá v souladu se zákonnými požadavky, což znamená, že osobní údaje neuchováváme déle, než je nezbytné pro účel zpracování.

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na právním základě - plnění smlouvy, tak vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Pokud dojde k ukončení smlouvy přistupujeme k likvidaci vašich osobních údajů, pokud není možné zpracovávat vaše osobní údaje na jiném právním základě. Například požádáte o vymazání vašeho jediného inzerátu, a my jsme povinni přistoupit k likvidaci vašich osobních údajů. Pokud jste však během využívání našich služeb použili i některé naše placené služby (např. Topování inzerátu), jsme oprávněni nadále zpracovávat údaje týkající se vašich realizovaných plateb pro potřeby plnění povinností vyplývajících pro nás z daňových a účetních předpisů.

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na právním základě - plnění zákonných povinností, tak vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, kterou určují právní předpisy.

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na právním základě - náš oprávněný zájem nebo oprávněný zájem třetích osob, tak vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání oprávněného zájmu.

Jaká máte práva související s naším zpracováním vašich osobních údajů?

Zákon jakož i Nařízení vám poskytuje několik práva, které umožňují to, abyste měli ochranu svých osobních údajů pod vlastní kontrolou. Naše společnost respektuje vaše práva. V této sekci se proto dozvíte, jaké jsou

Právo na přístup k osobním údajům Toto právo znamená, že jste oprávněni žádat od nás potvrzení o tom, zda se zpracovávají o vás osobní údaje, které se vás týkají. Pokud tedy takové osobní údaje o vás zpracováváme máte právo získat přístup ke svým osobním údajům a informace o tom:

• proč zpracováváme vaše osobní údaje (účel zpracování osobních údajů)

• jaké údaje o vás zpracováváme (kategorie osobních údajů)

• komu mohou resp. budou vaše osobní údaje poskytnuté (identifikace příjemců nebo okruhu příjemců)

• jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat (doba uchovávání osobních údajů)

• že máte právo požadovat od nás opravu osobních údajů, jejich vymazání jakož i omezení jejich zpracování nebo že máte možnost namítat proti zpracování osobních údajů

• že máte právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů podle Zákona nebo právo podat stížnost kontrolnímu úřadu podle Nařízení, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů SR

• odkud pocházejí vaše osobní údaje (informace o zdroji), pokud jste nám osobní údaje neposkytli přímo vy

• zda využíváme automatizované individuální rozhodování včetně profilování podle § 28 odst. 1 a 4 Zákona; zejména o použitém postupu, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro vás

• o přiměřených zárukách týkajících se přenosu, v případě, že vaše osobní údaje přenášíme do třetí země nebo mezinárodní organizace

• Toto právo přístupu pro vás znamená i možnost získat osobní údaje, které o vás zpracováváme. Poskytneme vám kopii vašich osobních údajů, které o vás zpracováváme. Pokud však budete žádat opakovaně o poskytnutí svých osobních údajů, můžeme od vás žádat přiměřený administrativní poplatek v souvislosti s vaší žádostí o kopii svých osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů

V rámci podmínek poskytování našich služeb vás informujeme, abys nám poskytoval správné údaje. Pokud se však přesto stane, že zpracováváme o Vás nesprávné údaje, právo na opravu osobních údajů znamená, že jste oprávněni žádat, abychom opravili nesprávné osobní údaje, které se vás týkají. Také s ohledem na účel zpracování osobních údajů máte právo na to, aby byly doplněny vaše neúplné osobní údaje.

Právo na výmaz osobních údajů (tzv. Právo na zapomnění)

Máte právo na to, abychom vymazali osobní údaje, které se vás týkají a zároveň je splněn alespoň jeden z následujících důvodů:

• Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který jsme je získali nebo jinak zpracovány

• Odvolali jste svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, na základě kterého my zpracováváme vaše osobní údaje a zároveň neexistuje jiný právní základ pro jejich další zpracování

• nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů, které je prováděno na právním základě veřejného zájmu nebo oprávněného zájmu a nepřevažují žádné oprávněné důvody k jejich zpracování

• vaše osobní údaje zpracovány nezákonně

• vaše osobní údaje musí být vymazány, protože je nutné splnit povinnost podle práva České republiky nebo práva Evropské unie

• vaše osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle § 15 odst. 1 Zákona

Vašemu právu na výmaz osobních údajů však v konkrétním případně s ohledem na konkrétní okolnosti nemusí být vyhověno, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro:

• na uplatnění našeho práva na svobodu projevu nebo práva na informace

• pro splnění zákonné povinnosti

• na uplatnění našeho právního nároku

• na účel archivace, na účel historického výzkumu nebo na statistický účel, pokud je pravděpodobné, že právo na výmaz by nám znemožnilo nebo závažným způsobem ztížilo dosažení cílů takového zpracovávání

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů, které se vás týkají a zároveň je splněn alespoň jeden z následujících důvodů:

• během období umožňujícího nám ověření správnosti vašich osobních údajů, napadnete správnost svých osobních údajů

• půjde o nezákonné zpracovávání osobních údajů, namítnete výmaz osobních údajů a budete žádat namísto výmazu omezení zpracování osobních údajů

• my už nebudeme potřebovat vaše osobní údaje na žádný z účelů zpracování, nebo budete je potřebovat vy k prokázání, uplatňování nebo uplatňování svých právních nároků

• budete nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů a to až do doby ověření, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi oprávněnými zájmy

Právo na přenosnost osobních údajů

Pokud je naše právo na zpracování vašich osobních údajů založené na vašem souhlasu nebo na plnění závazků vyplývajících ze smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, máte právo požádat o přenos dat, které se vás týkají a které jste nám poskytli, jinému provozovateli osobních údajů.

Právo na odvolání souhlasu

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na právním základě - souhlas dotčené osoby, máte právo kdykoli odvolat tento souhlas a to i před uplynutím doby, na kterou byl tento souhlas udělen. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování

Máte právo požadovat, aby automatizované individuální rozhodování včetně profilování bylo vůči vám neúčinné.

PRÁVO namítne

Pokud máte na to důvody týkající se vaší konkrétní situace, máte právo namítat proti zpracovávání vašich osobních údajů, pokud je právním základem pro takové zpracovávání náš oprávněný zájem.

Pokud však náš oprávněný zájem na zpracování převyšuje nad vašimi osobním zájmům, můžeme pokračovat v zpracovávání vašich údajů, a to i přes vaši námitku vůči zpracování. Také jsme oprávněni pokračovat ve zpracování vašich údajů, v případě pokud je to potřebné pro prokazování, uplatnění nebo hájení našich právních nároků.

Přímý marketing (včetně analýz prováděných pro účely přímého marketingu):

Máte možnost vznést proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Námitka se týká i analýz osobních údajů (tzv. Profilování), které se provádějí v souvislosti s přímým marketingem. Pokud máte námitky vůči přímému marketingu, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje pro tento účel, jakož i na účel všech typů akcí přímého marketingu.

Samozřejmě, můžete jednoduše odmítnout odebírání zpráv a osobních nabídek na konkrétních kanálech. Můžete od nás například dostávat jen nabídky e-mailem, ale ne prostřednictvím SMS zpráv.

Kdykoliv můžete změnit své nastavení na webu nebo v aplikaci. Své nastavení můžete změnit také prostřednictvím e-mailu, SMS nebo jejich kombinací. Pokud potřebujete pomoc s nastavením, kdykoli se můžete obrátit na naše služby zákazníkům.

Pokud jako dotyčná osoba nemáte způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, vaše práva ve smyslu Nařízení a Zákona může uplatnit váš zákonný zástupce. Práva dotyčné osoby, která nežije, může ve smyslu Nařízení a Zákona uplatnit blízká osoba.

Pokud jsou vaše žádosti jako dotčené osoby zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména pro jejich opakující se povahu, můžeme požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací nebo odmítnout jednat na základě žádosti.

Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, zašlete prosím e-mail na kontakt @ globalinvestor.sk, nebo prostřednictvím pošty na adresu: GLOBAL INVESTOR, s.r.o., Ul. 1. května 19, Bratislava 841 07.

Pokud s naší odpovědí nebudete spokojeni, nebo se domníváte, že zpracováváme vaše údaje nezákonně, můžete si stěžovat na dohlížitele kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky. Další informace o kontrolním orgánu České republiky a postupu podávání stížností naleznete na jeho oficiálním webovém sídle: www.dataprotection.gov.sk.

Ohledně zpracování osobních údajů lze kontaktovat i naši odpovědnou osobu za dohled nad ochranou osobních údajů (Data Protection Officer), e-mailová adresa:kontakt @ globalinvestor.sk.